Navigácia

Jazyková škola

Základné informácie

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRI ZŠ STANIČNÁ 13 V KOŠICIACH

                                                                aktualizované 3.9.2020

           

 

        Chystáme ZÁPIS do JAZYKOVEJ ŠKOLY

                 pre školský rok 2020/2021

 

 • Termín  zápisu:8.-14.septembra 2020
 • Usmernenia zohľadňujúce aktuálnu epidemiologickú situáciu:
 • zápis bude prebiehať so zreteľom na dodržiavanie R-U-R /  Rúško - Odstup - Ruky
 • zápis prebieha prostredníctvom vypísania ZÁPISNÉHO LÍSTKA a Čestného prehlásenia, ktorý nájdete v sekcii dokumenty
 • Vypísaný Zápisný lístok s vyznačením kurzu môžete doniesť osobne do pripravenej schránky vo vestibule v B-pavilóne školy do 14.9. 2020
 • Osobne sa môžete prihlásiť na kurz v dňoch 8.9.-11.9.2020 v čase medzi 14:00-16:30 pred B- pavilónom 
 • bližšie informácie o ponúkaných kurzoch budeme aktualizovať v najbližšom čase


 

kontakt: dominika.schvarcingerova@zsstanicnake.sk

vedúca JŠ: Mgr. Dominika Schvarcingerová 

Jazyková škola pri Základnej škole Staničná 13 v Košiciach ponúka jazykové kurzy pre žiakov základných, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých v týchto jazykoch: anglický, francúzsky, a ruský.

Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného. Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné.

 

KURZY v JAZYKOVEJ ŠKOLE  pre šk.rok   2020/ 2021 nájdete v časti kurzy

- lektori si žiakov vyzdvihnú v čase pred termínom začiatku kurzu vo vestibule školy.

Zápis detí:- je možný aj po ukončení oficiálneho zápisu- zmena poplatku


Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole je:


1. a) pre jedného žiaka v riadnom kurze 67 € (pri zápise do kurzu do 14.9.)

 Po tomto termíne je poplatok za kurz pre študentov do 16 rokov 100€, pre študentov od 16 rokov 150€.

V prípade, zápisu do viacerých jazykových kurzov, je poplatok za úhradu každého ďalšieho kurzu 100€.*
b) pre jednu dospelú osobu v riadnom kurze 200 €

                                                           +
2. zápisné v jazykovej škole je 7 € /hradí sa na účet spolu s prvou úhradou za každý navštevovaný kurz/.

Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15 dní od vykonania zápisu.
Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium v jazykovej škole uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý kurz samostatne.

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole (zápisné + školné) je potrebné uhradiť v 2 splátkach.

1. splátku v čiastke 50% školného + 100% zápisného poplatku do 15. dní od vykonania zápisu a 2. splátku v čiastke 50% školného od 1.1. do 31.1. 2021.

Napr. školné vo výške 67€

 1. splátka 33,50€ + zápisné 7€ = 40,50€ uhradiť do 15. dní od vykonania zápisu
 2. splátka 33,50€ uhradiť od 1. 1. do 31. 1. 2021


* Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení zápisu (t.j. po 17.9.) uhrádzajú poplatok vo výške 100€ (študenti do 16 rokov), študenti od 16 rokov poplatok 150€.

Poplatok za jazykový kurz je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na č.ú. : SK9756000000000503019002, variabilný symbol: 111. Do správy pre prijímateľa uveďte: meno priezvisko žiaka, trieda žiaka.

 

Uchádzač sa stáva poslucháčom jazykovej školy po splnení nasledovných podmienok:
- vyplnením zápisného lístka
-doručením dokladu o zaplatení školného a zápisného.

Ak poslucháč do kurzu z vážnych príčin nenastúpi, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé zaplatené školné. Zápisné sa nevracia.


Vyučovanie trvá od septembra do júna a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne jazykového vzdelávania, resp. podľa jednotlivých kurzov (1 – 2x týždenne).
O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Aktuálne informácie o termínoch kurzov nájdete v časti Kurzy.

 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Staničná 13 Košice
  Staničná 13
 • +421 55 6253720

Fotogaléria