• Základné informácie

    • JAZYKOVÁ ŠKOLA PRI ZŠ STANIČNÁ 13 V KOŠICIACH

                                                                     aktualizované 5.9.2022

                

      

             Chystáme ZÁPIS do JAZYKOVEJ ŠKOLY

                      pre školský rok 2022/2023

      

     • Termín  zápisu:6.9.-13.9.2022
     • V prípade záujmu o pokračovanie viacročného kurzu je potrebné každý šk. rok prihlásiť žiaka opätovne
     • zápis prebieha prostredníctvom vypísania ZÁPISNÉHO LÍSTKA a Čestného prehlásenia, ktorý nájdete v sekcii dokumenty
     • Vypísaný Zápisný lístok s vyznačením kurzu môžete doniesť  do pripravenej schránky vo vestibule v B-pavilóne školy od 6.9.2022 do 13.9.2022
     • Osobne sa môžete prihlásiť na kurz v dňoch od 6.9.2022 do  13.9.2022 -  v čase medzi 14:00-16:00 v triede 9.D (B-pavilón- prízemie)


      

     kontakt: dominika.schvarcingerova@zsstanicnake.sk

     vedúca JŠ: Mgr. Dominika Maťašová 

     Jazyková škola pri Základnej škole Staničná 13 v Košiciach ponúka jazykové kurzy pre žiakov základných, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých v týchto jazykoch: anglický, francúzsky, a ruský.

     Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného. Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné.

      

     KURZY v JAZYKOVEJ ŠKOLE  pre šk.rok   2022/2023 nájdete v časti kurzy

     - lektori si žiakov vyzdvihnú v čase pred termínom začiatku kurzu vo vestibule školy.

     Zápis detí:- je možný aj po ukončení oficiálneho zápisu- zmena poplatku


     Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole je:


     1. a) pre jedného žiaka v riadnom kurze 67 € (pri zápise do kurzu)

      Po tomto termíne je poplatok za kurz pre študentov do 16 rokov 100€, pre študentov od 16 rokov 150€.

     V prípade, zápisu do viacerých jazykových kurzov, je poplatok za úhradu každého ďalšieho kurzu 100€.*
     b) pre jednu dospelú osobu v riadnom kurze 200 €

                                                                +
     2. zápisné v jazykovej škole je 7 € /hradí sa na účet spolu s prvou úhradou za každý navštevovaný kurz/.

     Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15 dní od vykonania zápisu.
     Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium v jazykovej škole uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý kurz samostatne.

     Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole (zápisné + školné) je potrebné uhradiť v 2 splátkach.

     1. splátku v čiastke 50% školného + 100% zápisného poplatku do 15. dní od vykonania zápisu a 2. splátku v čiastke 50% školného od 1.1. do 31.1. 2023.

     Napr. školné vo výške 67€

     1. splátka 33,50€ + zápisné 7€ = 40,50€ uhradiť do 15. dní od vykonania zápisu
     2. splátka 33,50€ uhradiť od 1. 1. do 31. 1. 2023


     * Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení zápisu (t.j. po 13.9.) uhrádzajú poplatok vo výške 100€ (študenti do 16 rokov), študenti od 16 rokov poplatok 150€.

     POPLATKY ZA KURZ je možne uhradiť viacerými spôsobmi : 

     1. Poplatok za jazykový kurz je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na č.ú. : SK9756000000000503019002, variabilný symbol: 111. Do správy pre prijímateľa uveďte: meno priezvisko žiaka, trieda žiaka.

     2. cez VIAMO - nájdete v Edupage pri konkrétnej platbe 

     3. cez Square kód  - nájdete v Edupage pri konkrétnej platbe 

     V možnosti 2 a 3. sú nastavené všetky parametre, ktoré potrebujeme k platbe a nemusíte ich zadávať ručne. V prípade VIAMO sa platba ihneď zobrazí aj na Vašom Edupage, v prípade Square kódu až po pripísaní na účet a prenesení platby na Edupage (raz za mesiac). Odporúčame využiť 2. alebo 3. možnosť. 

      

     Uchádzač sa stáva poslucháčom jazykovej školy po splnení nasledovných podmienok:
     - vyplnením zápisného lístka a čestného prehlásenia 
     -doručením dokladu o zaplatení školného a zápisného.

     Ak poslucháč do kurzu z vážnych príčin nenastúpi, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé zaplatené školné. Zápisné sa nevracia.


     Vyučovanie trvá od septembra do júna a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne jazykového vzdelávania, resp. podľa jednotlivých kurzov (1 – 2x týždenne).
     O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

     Aktuálne informácie o termínoch kurzov nájdete v časti Kurzy.

      


      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Staničná 13 Košice
   • zsstanicnake@zsstanicnake.sk
   • zuzana.blaskova@zsstanicnake.sk
   • +421 55 6253720
   • Staničná 13 Slovakia
   • V prípade nefunkčného hesla pri prihlasovaní do IŽK prosíme kontaktujte triedneho učiteľa.