Navigácia

Centrum voľného času

 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU - VZN 103

 (aktualizované 30.8.2018, platné od 1.1.2014)

 

§ 14

 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta Košice od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času

a)      mesačne sumou 4 €,

b)      mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času.

 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku  v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, poskytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa

a)      mesačne sumou 4 €,

b)      mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času.

 

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva

a)      zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov veku mesačne sumou 4 €,

b)      zákonný zástupca dieťaťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku mesačne sumou 11 € a v prípade, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času mesačne sumou 9 €,

c)      dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 20 €,

d)     zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, neposkytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa mesačne sumou 11€,

e)      dospelá osoba na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 20 €,

f)    zákonný zástupca dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času mesačne sumou 11 €,

g)   zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 11 €.

 

(4) Príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času1e) neuvedenými v odsekoch 1 až 3 prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.

 

(6) Príspevok podľa odseku 5 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

(7) Príspevok podľa odseku 5 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť centra voľného času samostatne.

  

§ 15

 

Príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2 v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1).


1d) § 6 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

 

1e) § 6 ods. 2 písm. b) až e), § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z.


 

Úplné znenie VZN 103

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Staničná 13 Košice
    Staničná 13
  • +421 55 6253720

Fotogaléria